Bestyrelse og Råd

Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Her vælges Rådet for det Udenrigspolitiske Selskab, som består af 24 medlemmer. Rådet vælger af sin midte en bestyrelse, som består af seks medlemmer. Herudover er Rådets vigtigste opgave at fungere som ambassadører for Selskabet.

Bestyrelsen for Det Udenrigspolitiske Selskab er sammensat af markante danske profiler, med hver deres udenrigspolitiske kompetence og indsigt. 

Bestyrelsen

   

  Bestyrelsen for Det Udenrigspolitiske Selskab

   

  Fotograf: Steen Brogaard

  Ulrik Federspiel
  Formand for Det Udenringspolitiske Selskabs bestyrelse siden november 2019.

  Ulrik Federspiel har en lang karriere i Udenrigsministeriet bag sig. Han har to gange været direktør for Udenrigsministeriet (nu kaldet departementschef), og i første halvdel af 00’erne var han ambassadør i Washington. Desuden var han i midten af 1990’erne departementschef i Statsministeriet og statsrådssekretær.

   

   

   

   

  Fotograf: Steen Brogaard

  Suzanne B. Danneskiold Lassen
  Journalist og fotograf

  Suzanne Lassen er uddannet ved Journalisthøjskolen og har en MA fra Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, John Hopkins University.

  Hun har tidligere arbejdet for Citibank og The Danish-American Business Forum. Hun sidder i bestyrelsen for flere danske organisationer.

   

   

   

   

  Fotograf: Steen Brogaard

  Anna Libak
  Journalist, udlandsredaktør, Weekendvisen

  Anna Libak er journalist, redaktør, ruslandskender, foredragsholder, forfatter og digter. Libak er uddannet cand. mag. i russisk og samfundsfag. Hun har blandt andet være Berlingskes korrespondent i Rusland og blev udlandsredaktør for avisen i 2014.

   

   

   

   

   

  Foto: Ursula Bach

  Torben Möger Pedersen

  Cand. polit. og Bestyrelsesformand hos CBS, CIP Fonden samt et antal mindre virksomheder og fonde.

  Torben Möger Pedersen har været adm. direktør i PensionDanmark siden selskabets start i 1992 frem til 2023. Inden da var han adm. direktør i PKS Pension, sekretariatschef i SiD (nuværende 3F) og økonom i Det økonomiske Råds sekretariat.

   

   

   

   

   

  Fotograf: Steen Brogaard

  Mathies Duch Gronemann
  Forperson i U35.
  Mathies Duch Gronemann er kandidatstuderende i statskundskab på Københavns Universitet og specialiserer sig indenfor International Politisk Økonomi og klimapolitik. Han arbejder deltid med public affairs i energivirksomheden Ørsted og har tidligere arbejdet med public affairs i Danfoss og i chefredaktionen på Magasinet Ræson.

   

   

   

   

  Fotograf: Steen Brogaard

  Michael Jarlner
  International kommentator og techredaktør på Politiken, tidl. udenrigs- og chefredaktør i Dagbladet Information.

  Uddannet: cand.polit., Københavns Universitet.

   

   

   

   

   

   

   

  Fotograf: Thomas Arnbo

  Marianne Dahl

  Økonom og Managing Director & Partner, Boston Consulting Group

  Marianne Dahl er uddannet cand.merc fra Århus Universitet suppleret med MBA og bestyrelsesuddannelse studier fra Danmark og USA. Marianne er desuden Æresalumni på Århus Universitet.
  Marianne har arbejdet på tværs af industrier og haft ledende stillinger og/eller bestyrelseshverv i bl.a. Microsoft, TDC, Codan, Dansk Industri og DFDS – samt diverse regeringsråd og nævn som blandt andet Disruptionsrådet

   

Rådet

   

  Rådet for Det Udenrigspolitiske Selskab

   

  Ulrik Federspiel (bestyrelsens formand)
  Tidl. ambassadør i USA og Senior Advisor ved Haldor Topsøe
  Merete Ahnfeldt-Mollerup
  Arkitekt, Ph.d.
  Christian Friis Bach
  Folketingsmedlem for Radikale Venstre, tidl. generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp og tidl. minister
  Jesper Berg
  Tidl. direktør for Finanstilsynet
  Ingelise Bogason
  Cand.mag. i samfundsfag og historie
  Henrik Breitenbauch
  Ph.d. og dekan ved Forsvarsakademiet
  Camilla Brückner
  Direktør for FN-kontoret i Bruxelles
  Connie Hedegaard
  Formand for CONCITO, tidl. klimakommissær og minister
  Michael Jarlner
  International kommentator, techredaktør og lederskribent på Politiken, tidl. udenrigs- og chefredaktør på Dagbladet Information
  Anders Tang Friborg
  Politisk direktør, Udenrigsministeriet
  Suzanne B. Danneskiold Lassen
  Journalist og fotograf
  Marjun Hanusardóttir
  Tidl. lagmandsdirektør/departementschef, Tórshavn
  Anna Libak
  Journalist, udlandsredaktør, Weekendavisen
  Mogens Lykketoft
  Tidl. minister og formand for Folketinget, formand for FN’s generalforsamling 2015-2016
  Siegfried Matlok
  Journalist og fhv. redaktør ved Der Nordschleswiger
  Kasper Høeg-Jensen
  Afdelingschef, Sikkerhedspolitik og Operationer, Forsvarsministeriet
  Klaus Carsten Pedersen
  Cand.polit., tidl. direktør i Det Udenrigspolitiske Selskab
  Torben Möger Pedersen
  Cand.polit. og adm. direktør i PensionDanmark
  Rebecca Adler-Nissen
  Professor, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  Nils Christian Wang
  Kontreadmiral og tidl. chef for Forsvarsakademiet, Managing Director ved Naval Team Danmark
  Marianne Dahl
  Managing Director og Partner hos Boston Consulting Group (BCG)
  Minik Rosing
  Professor ved Geologisk Institut, Københavns Universitet
  Mathies Duch Gronemann
  Forperson i U35
  Sofie Rose
  Forperson i DUS Aarhus

   

Vedtægter

   

  Vedtægter for Det Udenrigspolitiske Selskab

   

  §1

  Foreningens navn er Det Udenrigspolitiske Selskab

  §2

  Selskabets hjemsted er København

  §3

  Selskabets formål er – som almennyttig forening at fremme det almene kendskab til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark. Selskabet kan som sådant ikke tage stilling til noget politisk spørgsmål.

  Selskabets virksomhed skal bl.a. bestå i afholdelse af foredrags- og diskussionsmøder, herunder møder i selskabets studiegrupper, og i udgivelse af publikationer om udenrigspolitiske emner. Bestyrelsen kan vedtage at oprette underafdelinger, så længe at disse arbejder inden for samme formål som Selskabet og med samme principielle ikke-politiske udgangspunkt. Afdelingernes vedtægter skal godkendes af bestyrelsen.

  §4

  Stk. 1. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen.

  Stk. 2. Generalforsamlingen vælger Rådet for det Udenrigspolitiske Selskab bestående af 12-24 medlemmer. Hvert år afgår den fjerdedel af Rådet, der har den længste anciennitet, regnet fra de pågældendes seneste valg. Genvalg kan finde sted. Rådet vælger af sin midte en bestyrelse på mindst fem medlemmer, herunder formanden, der samtidig er formand for Rådet.

  Rådet mødes to gange om året med henblik på at vejlede Selskabets bestyrelse og direktør. Herudover er rådsmedlemmernes vigtigste opgave at fungere som ambassadører for Selskabet.

  Stk. 3. Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året mellem rådsmøderne. Bestyrelsens opgave er at deltage i og overvåge det løbende arbejde. Den udarbejder en forretningsorden, som godkendes af Rådet.

  §5

  Selskabets daglige ledelse forestås af en direktør, der ansættes af bestyrelsen. Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Selskabet tegnes af dets formand eller dets direktør, begge i forening med et medlem af bestyrelsen.

  §6

  Som medlem kan optages enhver, hvis medlemskab skønnes gavnligt for selskabets formål. Institutioner og virksomheder kan optages som kollektive medlemmer.

  §7

  Når intet andet er bestemt, er selskabets foredrags- og diskussionsmøder lukkede. Ikke-medlemmer kan dog indbydes til at overvære møder. Møder kan afholdes sammen med andre foreninger/institutioner/virksomheder med deltagelse af disses medlemmer og/eller gæster, hvor dette skønnes formålstjenligt og foreneligt med selskabets virksomhed.

  §8

  Selskabets generalforsamling afholdes i det stor-københavnske område. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på en ordinær generalforsamling være indgivet til sekretariatet inden udgangen af marts måned samme år. Forslag om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning skal udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når det begæres skriftligt af enten 3 medlemmer af bestyrelsen, 1/3 af medlemmerne af Rådet for Det Udenrigspolitiske Selskab eller 1/4 af selskabets medlemmer. Begæringen skal samtidig angive de punkter, der kræves behandlet på generalforsamlingen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens fremkomst.

  På den ordinære generalforsamling skal behandles:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
  4. Eventuelle forslag.
  5. Valg af medlemmer til Rådet for Det Udenrigspolitiske Selskab.
  6. Valg af statsautoriseret revisor.
  7. Eventuelt.

  De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er fastsat i vedtægterne.

  Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling vælger Rådet selskabets formand og bestyrelse for det kommende år.

  §9

  Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

  Hvert medlem af selskabet betaler årligt et kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, dels for personlige medlemmer, dels for kollektive medlemmer.

  Herudover skal foreningens virksomhed kunne støttes gennem frivillige bidrag, gaver, tilskud og aftalte løbende ydelser.

  Bestyrelsen kan undtagelsesvis vedtage, at et medlem ikke skal betale kontingent.

  §10

  Det reviderede regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling

  Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Revisoren er valgt af generalforsamlingen til at kontrollere, at bestyrelsen giver et retvisende billede af Selskabets økonomi i årsregnskabet. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

  §11

  Et medlem kan udmelde sig af selskabet ved skriftlig meddelelse til sekretariatet inden udgangen af januar måned i det år, fra hvis begyndelse medlemmet ønsker sig udmeldt.

  Undlader et medlem at betale kontingent, kan den pågældende slettes som medlem, såfremt restancen ikke er betalt senest én måned efter, at medlemmet skriftligt er blevet rykket derfor.

  Herudover kan en enig bestyrelse ekskludere et medlem.

  Et medlem, der er ekskluderet, kan indtil 2 måneder efter fremkomsten af meddelelsen om eksklusion kræve eksklusionen forelagt Rådet, der ved simpel stemmeflerhed kan tilsidesætte eksklusionen.

  §12

  Ændring af selskabets vedtægter kan besluttes på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af selskabets medlemmer har givet møde, hvis forslaget vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

  Er halvdelen af stemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget i øvrigt vedtaget med 2/3 af de tilstedeværendes stemmer, indkalder bestyrelsen inden 30 dage en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de på denne generalforsamling tilstedeværendes stemmer.

  §13

  Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte

  medlemmer efter indstilling fra bestyrelsen. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af selskabets opløsning skal selskabet egenkapital efter bestyrelsens nærmere bestemmelse tilfalde en forening eller et fond, der virker inden for selskabets interesseområde, og som har et almennyttigt formål.

  Vedtaget på Det Udenrigspolitiske Selskabs generalforsamling den 23. maj 2017 og opdateret på ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2021.