Udenrigsminister Kristian Jensen fremlægger ny udviklingsstrategi

Published on

Regeringen fremlagde lørdag udkast til en ny strategi for Danmarks udviklingspolitik.

Regeringen vil orientere Danmarks udviklingspolitik mod fire strategiske pejlemærker:

 1. Sikkerhed og udvikling – Fred, stabilitet og beskyttelse. Danmark vil investere i fred, stabilitet, beskyttelse og øget modstandsdygtighed i udviklingslandene. Det handler også om vores egen sikkerhed. I nærområder til krise og konflikt vil Danmark styrke indsatsen for fordrevne, flygtninge og berørte lokalsamfund og gennem styrket beskyttelse og forbedrede levevilkår bidrage til at forebygge flygtningepresset mod Europas grænser.
 2. Migration og udvikling. Danmark vil bidrage til at forebygge ureguleret og illegal økonomisk migration og til at adressere de grundlæggende årsager til migration, ligesom vi vil skærpe samarbejdet om tilbagesendelser med de lande, vi samarbejder med. Alle skal have frihed til at skabe en fremtid for sig selv og deres familier, dér, hvor de har hjemme.
 3. Inklusiv, bæredygtig vækst og udvikling. Danmark vil investere i inklusiv bæredygtig vækst i udviklingslandene med fokus på energi, vand, landbrug, fødevarer og andre områder, hvor Danmark har særlig viden, ressourcer og interesser. Det skal bidrage til at skabe bæredygtige samfund med økonomisk frihed, muligheder og jobs – særligt for de unge. Det er også til fordel for dansk økonomi, handel og investering.
 4. Frihed og udvikling – demokrati, menneskerettigheder og ligestilling. Danmark vil investere i indsatser for menneskerettigheder, demokrati, retsstatsprincipper og ligestilling. Alle har ret til et liv i sikkerhed, uden frygt og med inddragelse og lige muligheder. Vi vil arbejde for samfund, der ikke diskriminerer – heller ikke på baggrund af køn – og som følger det internationalt vedtagne regelsæt. Det giver også mulighed for bæredygtig vækst og velstand.

Regeringen vil fokusere og prioritere indsatsen på følgende områder:

 • hvor vi har mest på spil – interesser og værdier,
 • hvor vi kan søge indflydelse gennem strategisk anvendelse af vores styrkepositioner, ekspertise og erfaring, og
 • hvor vi kan se en rolle for Danmark – hvor vi kan søge aktive partnerskaber om en fælles sag eller er nødt til at gå forrest for at få en dagsorden fremad.

Verdensmålene og danske mærkesager

Danmark bakker op om de 17 nye verdensmål, men har valgt at fokusere på de mål, hvor Danmark har en særlig ekspertise og som er nødvendige for at gennemføre en effektiv udviklingsindsats:

 • Mål 5 (ligestilling)
 • Mål 7 (bæredygtig energi)
 • Mål 13 (klima)
 • Mål 16 (fred, retfærdighed, institutioner)
 • Mål 17 (partnerskaber).

Desuden et uformelt mål 18 for unge, for at understrege den vægt, som Danmark tillægger de unge i udviklingssamarbejdet.

Danmark skal føre en geografisk differentieret udenrigspolitik:

Danmark vil engagere sig i lande og regioner, der som udgangspunkt kan opdeles i tre kategorier eller interessesfærer:

 1. Fattige, skrøbelige lande og regioner med skrøbelighed: Det omfatter lande som Afghanistan, Burkina Faso, Mali, Niger, Palæstina, Somalia. Skrøbelige situationer og regioner er ikke nødvendigvis i eller omkring lavindkomstlande. Det gælder f.eks. den prioriterede danske indsats i Syrien og nabolande. Prioritetsregioner omfatter derudover Sahel og Afrikas Horn.
 2. Fattige, stabile lande: Det omfatter lande som Bangladesh, Etiopien, Kenya, Myanmar, Tanzania og Uganda. Forventningen er, at hovedparten af disse lande på mellemlangsigt vil bevæge sig mod kategori tre.
 3. Transitions- og vækstøkonomier: Det omfatter lande som Ghana, Indonesien, Pakistan, Sydafrika, Ukraine, Georgien, Vietnam, Egypten og lande som Brasilien, Colombia, Kina, Mexico, Tyrkiet. Gruppen af mellemindkomstlande opført på OECD-DAC’s landeliste, der kan modtage udviklingsbistand, og navnlig hvor vi via danske repræsentationer bringer instrumenter i spil som f.eks. myndighedssamarbejdet og partnerskabsinstrumenter.

Man vil desuden fastholde en gruppe af særlige prioritetslande, der signalerer, at vi vil være til stede på med et langt sigte med finansiel tyngde og oftest fysisk tilstedeværelse.

Partnerskaber for Danmarks udviklingspolitiske engagement

 • Vi bidrager til udviklingsresultater gennem partnerskaber
 • Danske aktører i en samfunds- og helhedsorienteret tilgang til udvikling
 • EU – en global kraft for vækst og udvikling
 • Det multilaterale samarbejde

Fremmelse af fred, sikkerhed og beskyttelse

 • Fra skrøbelighed til fred og stabilitet
 • Humanitære indsatser og styrket kobling til udviklingssamarbejdet
 • Samtænkning for stabilisering og sikkerhed
 • Bekæmpelse af voldelig ekstremisme og radikalisering

Migration skal tydeligt på udviklingsdagsordenen

 • En styrket indsats om migration – særligt gennem EU
 • Tilbagetagelse af egne statsborgere og opbygning af lokale strukturer
 • Regeringen vil bidrage til at bekæmpe de grundlæggende årsager til migration

Regeringen vil fremme inklusiv, bæredygtig vækst

 • Vækst gennem bæredygtig udvikling
 • Rammebetingelser for bæredygtig vækst
 • Myndighedssamarbejde og forskning
 • Frihandel
 • Mobilisering af udviklingslandenes egne, nationale ressourcer – skat
 • Fremme ansvarlige investeringer og markedsbaserede løsninger

Regeringen vil fremme værdier – menneskerettigheder, demokrati, ligestilling

 • Menneskerettigheder og demokrati
 • Den menneskerettighedsbaserede tilgang til udvikling
 • Civilsamfundet under pres
 • Fælles indsats for menneskerettigheder, demokrati og ligestilling
 • Ligestilling og kvinders rettigheder – en menneskeret og samfundsmæssig gevinst
 • Et lille land med en fast stemme

Fra politik til resultater

 • Fokus på resultater
 • Nul-tolerance overfor korruption
 • Kommunikation om udviklingssamarbejdet, engagement af danskerne
 • Verden 2030 – en unik mulighed, en nødvendig investering

Et link til udkastet findes øverst.

Photo: Jørgen Skytte